Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, uzyskanych od Użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.pakrol.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PAK-ROL

 

1. Postanowienia ogólne


1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.pakrol.pl są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane dane osobowe Użytkowników, tj. dane osobowe podane przez Użytkownika w związku z rejestracją w Sklepie Internetowym oraz dane osobowe podane przez Użytkownika w związku ze składaniem zamówienia w Sklepie Internetowym (dalej „Dane Osobowe”).

2. Administratorem danych dla Danych Osobowych jest PAK-ROL Tadeusz Rybicki z siedzibą w Milęcinie (Milęcin 42B, 05-840 Brwinów) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Brwinów pod numerem 4197, NIP 534-000-80-03, REGON 013274718 (dalej także Administrator Danych, ).

3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych, w tym danych osobowych Użytkowników, którzy dokonują lub zamierzają dokonać zamówienia w Sklepie oraz pozostałych Użytkowników, którzy dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty na stronie internetowej Sklepu, zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze, etc.).

4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

5. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedający, Sklep, Użytkownik etc.) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.pakrol.pl .

 


2. Cel i zakres zbierania danych


1. Dane osobowe KUżytkowników są zbierane przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 - zawarcia i realizacji umowy kupna – sprzedaży Towarów włącznie z dostawą produktów;

 - świadczenia usług drogą elektroniczną;

 - obsługi reklamacji;

 - marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych;

 - zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym;

 - obsługi procesu rejestracji, tj. czynności polegającej na założeniu przez Użytkownika konta;

 - logowania do konta, w ramach której Klient ma możliwość m.in. kontrolować stan złożonych przez niego zamówień;
 - tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk;

 - w celach technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą konta Użytkownika.

Natomiast Dane osobowe Użytkowników nie będących Użytkownikami są gromadzone przez Operatora w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz sugestie Użytkowników.

2. Administrator przetwarza takie Dane osobowe Użytkowników jak: imię i nazwisko, adres kontaktowy oraz adres dostarczenia Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika, lecz jest niezbędne do założenia konta Użytkownika oraz złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki Towaru. Założenie przez Użytkownika konta w Sklepie służy wyłącznie ułatwieniu dokonywania zakupów w Sklepie. Zakupów w Sklepie dokonywać można bez rejestracji i logowania konta Klienta poprzez złożenie zamówienia telefonicznie lub drogą mailową.

4. Administrator  Danych kontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub mailową.

 

 

3. Pliki cookies oraz dane eksploatacyjne


1. Sklep korzysta z technologii plików Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

2. Sklep wykorzystuje pliki Cookies, m.in. do celów:

  - identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 - zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia oraz danych logowania do Sklepu;

 - zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 - utrzymywania po zalogowaniu sesji Użytkownika;

 - optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników;
 - dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika;

 - tworzenia i prowadzenia anonimowych statystyk oraz badania potrzeb Użytkowników z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych.

4. Przy pomocy plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe Użytkowników. Również nie służą one do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Danych reklamodawców i partnerów. Wówczas podlegają one ich własnej polityce Prywatności.

6. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają i akceptują zapisywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.

8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

9. Administrator Danych zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 

4. Prawo dostępu do treści swoich danych, kontroli oraz ich poprawiania

 

1. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do treści podanych Danych Osobowych oraz prawo ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

2. Użytkownik może zmienić swoje dane logując się na swoje konto.

3. W przypadku Użytkowników dokonujących zakupu w Sklepie bez logowania oraz Użytkowników nie będących Klientami zmiana danych odbywa się za pomocą: zgłoszenia listem poleconym na adres Administratora Danych lub zgłoszenia mailowego na adres: sklep@pakrol.pl .

4. W celu usunięcia konta Użytkownika należy: wysłać zgłoszenie listem poleconym adres Administratora Danych lub za pośrednictwem emaila na adres: sklep@pakrol.pl .

5. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Użytkownika znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

6. Dane Osobowe wykorzystywane są m.in. w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Użytkownika.

7. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

 

5.      Przechowywanie i ochrona danych

 

1. Dostęp do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora Danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Sprzedającego (z zastrzeżeniem zawartym w Pkt. 4, ppkt. 6 i 7 niniejszej polityki Prywatności).

2. Wszyscy pracownicy, o których mowa w Rozdz. 5 Pkt. 1 zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zebranych Danych Osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą (z zastrzeżeniem zawartym w Pkt. 4, ppkt. 6 i 7 niniejszej polityki Prywatności).

4. Administrator Danych dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.

5. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa.

6. Użytkownik powinien w należyty sposób chronić login oraz hasło, potrzebne do zalogowania w Sklepie, przed dostępem do nich przez osoby trzecie.

7. Użytkownik w przypadku nie zachowania należytej staranności a w sytuacji, gdy login i hasło zostały wykorzystane przez osobę trzecią, do działań naruszających wolę i życzenie Użytkownika, lub na szkodę Sklepu, ponosi za to odpowiedzialność. Użytkownik powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji o uzyskaniu przez osobę trzecią jego login i hasła, poinformować o tym Administratora Danych.

8. W ramach Sklepu mogą pojawiać się czasowo linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki Prywatności, z którymi Użytkownik może w każdej chwili się zapoznać w celu powzięcia informacji o działaniu wspomnianych stron internetowych. Administrator Danych nie jest w żaden sposób związany z informacjami zawartymi w Politykach Prywatności, znajdujących się na innych stronach internetowych, a które czasowo znalazły się na stronie internetowej Administratora Danych.  W sytuacjach spornych, wynikających z Polityk Prywatności innych stron internetowych Administrator zaleca niezwłoczny kontakt z podmiotami obsługującymi te strony internetowe.

 

 

6. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Pytania oraz zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki Prywatności Sklepu prosimy kierować na adres: sklep@pakrol.pl lub telefoniczne pod nr telefonu: 22 798 03 50 .

3. Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności Sklepu.

Sprzedający  zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w Polityce Prywatności. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2014 r.Sklep wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).