REGULAMIN

 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupu towarów oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.sklep.pakrol.pl.

Każdy Użytkownik przed podjęciem czynności zmierzającym do korzystania z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed zarejestrowaniem się oraz zakupem w sklepie internetowym należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy sklep.pakrol.pl prowadzony jest pod adresem www.sklep.pakrol.pl (dalej "Sklep").

2. Sklep prowadzony jest przez firmę PAK-ROL Tadeusz Rybicki (dalej "Sprzedający") z siedzibą w Milęcinie (Milęcin 42B, 05-840 Brwinów) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Brwinów pod numerem 4197, NIP 534-000-80-03, REGON 013274718, e-mail biuro@pakrol.pl, tel.: (+48) 22 798 03 50, faks: (+48) 22 798 50 43 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonywane jest połączenie).

3. Użytkownikiem serwisu, tj. Klientem Sklepu (dalej "Użytkownik") może być:

 - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia;

 - osoba prawna;

 - jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;

która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia oferowanych w Sklepie części  do ciągników i maszyn rolniczych, będących przedmiotem umowy sprzedaży (zwanych dalej Towarem) lub korzysta z innych usług Sklepu.

4. Niniejszy regulamin (dalej Regulaminem) określa zasady zawierania umów sprzedaży Towaru pomiędzy Użytkownikami a Sprzedającym, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu, a w szczególności z konta Użytkownika.

5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedającego takich jak możliwość złożenia zamówienia na Towary dostępne w Sklepie drogą elektroniczną oraz prowadzenie konta Użytkownika  jest nieodpłatne.

6. Warunkiem korzystania przez Użytkownika ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym pod adresem www.sklep.pakrol.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oraz zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania zawartych w nim zasad. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu, na udostępniony przez niego adres e-mail, informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedającego.

8. Użytkownicy mają możliwość zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu po wcześniejszym założenia konta. Użytkownik chcący dokonać rejestracji powinien podać następujące dane: Imię i Nazwisko, e-mail, Adres, Kod, Miasto, telefon oraz opcjonalnie nazwę firmy. W celu założenia konta należy kliknąć w napis „Rejestracja” znajdujący się w prawym górnym rogu strony, po czym należy podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez

niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta

nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

10. Umowa polegająca na założeniu i prowadzeniu konta Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony.

11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku naruszenia tych obowiązków lub w przypadku podania przez Użytkownika (w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia) informacji nieprawdziwych, Sprzedający może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu.

12. Wszystkie informacje podane w Sklepie, dotyczące produktów w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

13. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, o której mowa w rozdz. 2. pkt 12. Regulaminu. Po przyjęciu zamówienia do realizacji cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

14. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników Sklepu, którzy zobligowani są do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Zmiana regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu o zakresie przewidywanych zmian w regulaminie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmiany w regulaminie, może usunąć swoje konto.

15. Do korzystania ze Sklepu internetowego sklep.pakrol.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, Użytkownik musi spełnić poniższe wymagania techniczne: 

 - posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet;

 - korzystać z odpowiedniej przeglądarki internetowej (przeglądarki zalecane: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer);

 - włączyć w przeglądarce internetowej obsługę cookies i javascript (jeśli nie jest ustawiona jako domyślna);

 - posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Firma PAK-ROL Tadeusz Rybicki w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

Zawartość stron opublikowanych na stronie www.sklep.pakrol.pl, w tym m.in. nazwy handlowe, opisy, zdjęcia Towarów oraz znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej uprawnionych.

Sprzedający dokłada wszelkich starań aby podane zdjęcia i opisy były w pełni prawidłowe i kompletne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

 

 

§ 2 Składanie zamówień

 

1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sklepu (www.sklep.pakrol.pl), telefonicznie pod numerem: 22 798 03 50 oraz drogą mailową sklep@pakrol.pl.

2. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Telefoniczne złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 17:00.

3. Warunkiem skutecznego założenia zamówienia jest podanie przez Użytkownika prawidłowych danych osobowych i teleadresowych oraz w przypadku zamówień przez stronę internetową sklepu, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podane dane adresowe, w celu potwierdzenia aktualności danych, a w szczególności danych adresowych, podanych w zamówieniu.

4. Informacje podane przy rejestracji konta Użytkownika oraz przy dokonywaniu zamówienia powinny być aktualne, kompletne oraz zgodne z prawdą. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Skuteczne stworzenie zamówienia poprzesz stronę internetową Sklepu możliwe jest jedynie wtedy, gdy wybrany przez Użytkownika Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności Towaru znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku zamówień składanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy wybrany przez Użytkownika Towar nie jest dostępny, Sprzedający może udzielić informacji z przybliżoną datą dostępności wybranego Towaru i umówić się z Użytkowaniem na przybliżony czas realizacji zamówienia. W przypadku długiego oczekiwania na dany Towar, Sprzedający poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji  w terminie nie później niż trzydzieści dni oraz w przypadku przedpłaty zwróci całą sumę pieniężną otrzymaną od Użytkownika. W sytuacji gdy Sprzedający nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Użytkownika z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedający może za zgodą Użytkownika spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

6. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie internetowej Sklepu z faktycznym stanem magazynowym Sprzedającego, Użytkownik zostaje o tym zawiadomiony  i  ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części.  W tej sytuacji Użytkownikowi może także zostać złożona propozycja wydłużenia czasu realizacji zamówienia. W przypadku niemożności wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, zamówienie zostanie w całości lub w części anulowane, o czym Użytkownik otrzyma informację drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub w celu szybszego poinformowania, drogą telefoniczną na podany przez Użytkownika numer telefonu kontaktowego. Dokonana przez Użytkownika zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Użytkownika o niemożności zrealizowania zamówienia.

7. W przypadku posiadania przez Użytkownika konta w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

8. Złożenie zamówienia przez Użytkownika stanowi ofertę Użytkownika złożoną Sprzedającemu co prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Użytkownik posiadający konto w Sklepie ma możliwość śledzenia stanu realizacji swoich zamówień na stronie internetowej Sklepu po wcześniejszym zalogowaniu.

10. Po wysłaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje najpierw automatyczne potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (status zamówienia na koncie Klienta: „Oczekiwanie na płatność”), a następnie informację o przyjęciu oferty (zamówienia) do realizacji (status zamówienia na koncie Użytkownika: „Wysyłka”). Po otrzymaniu  informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Użytkownika Towarów.

11. Sprzedający może dodatkowo dokonywać potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną w przypadku problemów z potwierdzeniem złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub w przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 4. Regulaminu. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych, nie będą realizowane.

12. Użytkownik ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego informacji o wysyłce Towaru (status zamówienia na koncie Użytkownika: „Wysyłka”). Złożonego zamówienia po otrzymaniu w/w. informacji nie można anulować. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia powinno być przekazane Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres: sklep@pakrol.pl.

13. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami, formularzy, etc. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

14. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty za zakupiony towar na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

 

§ 3 Ceny Towarów

 

1. Ceny Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym na stronie www.sklep.pakrol.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto),  chyba, że umieszczono informację, że cena Towaru jest ceną netto (bez podatku VAT).

2. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki wraz z podatkiem VAT (dostawa kurierem) doliczane są jako osobna pozycja w koszyku, które wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia (koszt uzależniony jest od formy wyboru dostawy i płatności oraz wagi towaru). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Użytkownika, akceptowanej przez Sklep). Informacje na temat kosztów wysyłki dostępne są również na stronie internetowej Sklepu w zakładce „DOSTAWA”.

3. Cena każdego Towaru jest wiążąca od chwili otrzymania przez Użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach, których realizacja rozpoczęła się przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Powyższe zmiany nie dotyczą również zamówień przyjętych do realizacji.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przyznawania i odbierania Klientom indywidualnych rabatów i kodów rabatowych na zamawiany Towar, które przypisywane są do konta Klienta. W przypadku rabatów, cena każdego Towaru po zalogowaniu na Sklepie, a tym samym cena końcowa (bez kosztów przesyłki) zostaje pomniejszona o przyznany rabat (%). W przypadku kodów rabatowych, przy składaniu zamówienia należy każdorazowo wprowadzić kod- cena końcowa (liczona bez kosztów przesyłki) zostanie wówczas pomniejszona o wartość (%) kodu rabatowego. Przyznanie rabatu/ kodu rabatowego i jego wysokość (liczona w %) uzależniona jest nie tylko od kwoty dokonywanych zamówień, ale i częstotliwości ich składania. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach, których realizacja rozpoczęła się przed datą wejścia w życie zmiany rabatu/ przyznania kodu rabatowego.

6. W przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu wysokość rabatu udzielanego Klientowi zależy od kwoty dokonywanych zamówień, ich częstotliwości i czasu realizacji zamówienia.

7. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 

§ 4 Płatności

 

1. Na wszystkie Towary kupione w Sklepie, Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT.

2. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

  - płatność przelewem na konto bankowe Sprzedającego przed dostawą Towaru (przedpłata na konto);

 - płatność gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem) - Użytkownik płaci za przesyłkę w momencie jej dostarczenia bezpośrednio kurierowi.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

4. W przypadku wyboru przez Użytkownika metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego, tj.: właściciel rachunku: PAK-ROL Tadeusz Rybicki ALIOR BANK, numer rachunku: 84 2490 0005 0000 4500 862 6586.

5. W tytule przelewu lub na blankiecie pocztowym należy podać numer i datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia) oraz podać nazwę osoby/ instytucji zamawiającej.

 

 

§ 5 Realizacja zamówień

 

1. Po otrzymaniu przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia jego oferty (przyjęcie zamówienia do realizacji), rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta będą przyjęte do realizacji i realizowane następnego dnia roboczego. Przesyłki do Użytkowników wysyłane są do godz. 12:00.

3. Realizacja zamówienia i nadanie Towaru następuje tego samego dnia roboczego, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Termin ten może ulec wydłużeniu jedynie w przypadku, gdy:

 - użytkownik wybierze opcję płatności jako przedpłatę na konto – wówczas wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty za Towar i dostawę na koncie Sprzedającego, a wyjątkowo: po przesłaniu mailem na adres: sklep@pakrol.pl dowodu wpłaty (potwierdzenie wykonania przelewu)na konto Sprzedającego;

 - braku dostępności Towaru - o ile skuteczne złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego, o tyle w przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy braku dostępności Towaru może zostać zaproponowane Użytkownikowi wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do minimum 3 dni roboczych). Sprzedający zamawia i sprowadza wówczas potrzebny Użytkownikowi Towar z magazynu odpowiedniego producenta;
  - zgodnie z brzmieniem art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni ma obowiązek zawiadomić o tym konsumenta, i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4. Koszty wysyłki Towaru wraz z podatkiem VAT ponosi Użytkownik i jest on doliczany do ceny Towaru. Koszt ten uzależniony jest od formy wyboru dostawy i płatności oraz wagi towaru). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Użytkownika, akceptowanej przez Sklep). Informacje na temat kosztów wysyłki dostępne są również na stronie internetowej sklepu w zakładce „DOSTAWA”.

5. Sprzedający realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

6. Towar dostarczany jest pod wskazany adres (w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową) przez Użytkownika za pośrednictwem firmy przewozowej (kurierskiej) wybranej przez Użytkownika. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1-2 dni robocze od dnia nadania przesyłki przez Sprzedającego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego Milęcin 42B, 05-840 Brwinów.

7. Zaleca się, aby Użytkownik dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w przypadku uszkodzenia Towaru w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi oraz przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Użytkownik skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedającym telefonicznie: (+48) 22 798 03 50 lub na adres e-mail: sklep@pakrol.pl. 

8. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Użytkownik powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie: (+48) 22 798 03 50 lub na adres e-mail: sklep@pakrol.pl. 

9. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

 

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Użytkownik będący jednocześnie konsumentem (dalej także Konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny przesyłając stosowne oświadczenie na piśmie na adres Sprzedającego. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Konsumentowi rzeczy przez przewoźnika.

2. Do zachowania terminu 10 dni, o którym mowa w § 6. pkt 1. Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wysyłanym przez Użytkownika,  prosi się o nadesłanie aktualnego numeru konta, na który ma nastąpić zwrot należności.

3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu oraz w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony na adres Sprzedającego wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, a jeśli to możliwe wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

7. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 4 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedający zwraca Użytkownikowi całą wpłaconą kwotę łącznie z kosztem dostawy Towaru. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Oznacza to, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów stanowiących jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

9. Sprzedający i Użytkownik mogą odstąpić od umowy o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika, w każdym czasie, za porozumieniem stron.

10. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny, przesyłając w tym celu stosowane oświadczenie drogą elektroniczną na adres: sklep@pakrol.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usługi polegającej na prowadzeniu konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa wówczas po 7-dniowym okresie wypowiedzenia.

 

 

§ 7 Reklamacje

 

1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W przypadku niezgodności Towaru z umową, reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz dokumentem zakupu, należy przesłać na adres Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). Brak dowodu zakupu nie powoduje utraty praw Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową. Za dowód zakupu może także posłużyć, np. wyciąg z rachunku karty kredytowej, którą Konsument płacił za Towar.

3. Użytkownik traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru, niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub wady techniczne/ uszkodzenia Towaru.

5. Sprzedający w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

6. W sytuacji rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta istnieje możliwość nieodpłatnej naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na nowy, a jeśli jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów - Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Zwrot należności zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. Ponad to w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji następuje zwrot należności za przesyłkę wpłacany na konto bankowe wskazane przez Konsumenta. Sprzedający pokrywa wówczas także koszt ponownego wysłania Towaru do Konsumenta. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Konsumenta, Konsument pokrywa zarówno koszt odesłania Towaru do Sprzedającego, jak i koszt jego ponownego wysłania przez Sprzedającego.

7. Reklamacja związana ze świadczeniem przez Sprzedającego usług elektronicznych może zostać złożona drogą elektroniczną na adres: sklep@pakrol.pl lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

8. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług elektronicznych następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź zostaje przesłana Użytkownikowi na adres mailowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób. W przypadku nie otrzymania przez Użytkownika informacji we wskazanym terminie, uważa się, że reklamacja została przyjęta.

9. W przypadku Klientów nie będących konsumentami dochodzenie do praw z tytułu niezgodności towaru z umową odbywa się w zakresie określonym Kodeksem cywilnym (Rękojmia za wady- art. 556 i nast.).

10. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są dostępne u Sprzedającego   Konsument przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych (Administrator) w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), a także w celach dowodowych - dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Milęcin 42B, 05-840 Brwinów, mailowo: biuro@pakrol.pl lub telefonując pod numer: 22 798 03 50.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników jest dobrowolna zgoda (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane osobowe Użytkowników przetwarzane są również w tych celach tj. zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora lub jego partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy i realizacja usługi będą niemożliwe.
 6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięta zostanie zgoda, lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.
  1. Administrator przekaże dane osobowe w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. Użytkownikom i Nabywcom przysługuje:
   a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   c) prawo do usunięcia danych,
   d) ograniczenie przetwarzania danych,

(Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych).
           
          e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

(Sprzeciw "marketingowy". Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

           f) prawo do przenoszenia danych:

(Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ".csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi).

           g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

           h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

(W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: biuro@pakrol.pl., zadzwoń pod numer: 22 798 03 50, lub udaj się do naszego Biura Obsługi Klienta. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 1. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 2. W przypadku otrzymania zgody dane osobowe Nabywcy wykorzystywane będą także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie.
 3. Przetwarzanie i zbieranych danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 – „RODO”), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.).
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 

§ 8 Gwarancja i Rękojmia


 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary. Gwarancji udzielają producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie RP w przypadku dołączenia do danego towaru karty gwarancyjnej określającej warunki gwarancji. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej sieci serwisowej.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru z tytułu rękojmi określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 § 9 Przerwy techniczne

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Użytkownika wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie Internetowym. Sprzedający poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Dodatkowo przy każdorazowych zakupach Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 roku. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, uzyskanych od Użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.pakrol.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PAK-ROL

 

1. Postanowienia ogólne


1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.pakrol.pl są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane dane osobowe Użytkowników, tj. dane osobowe podane przez Użytkownika w związku z rejestracją w Sklepie Internetowym oraz dane osobowe podane przez Użytkownika w związku ze składaniem zamówienia w Sklepie Internetowym (dalej „Dane Osobowe”).

2. Administratorem danych dla Danych Osobowych jest PAK-ROL Tadeusz Rybicki z siedzibą w Milęcinie (Milęcin 42B, 05-840 Brwinów) wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Brwinów pod numerem 4197, NIP 534-000-80-03, REGON 013274718 (dalej także Administrator Danych, ).

3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych, w tym danych osobowych Użytkowników, którzy dokonują lub zamierzają dokonać zamówienia w Sklepie oraz pozostałych Użytkowników, którzy dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty na stronie internetowej Sklepu, zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze, etc.).

4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przetwarzane oraz wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

5. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedający, Sklep, Użytkownik etc.) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.pakrol.pl .

 


2. Cel i zakres zbierania danych


1. Dane osobowe KUżytkowników są zbierane przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 - zawarcia i realizacji umowy kupna – sprzedaży Towarów włącznie z dostawą produktów;

 - świadczenia usług drogą elektroniczną;

 - obsługi reklamacji;

 - marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych;

 - zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym;

 - obsługi procesu rejestracji, tj. czynności polegającej na założeniu przez Użytkownika konta;

 - logowania do konta, w ramach której Klient ma możliwość m.in. kontrolować stan złożonych przez niego zamówień;
 - tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk;

 - w celach technicznych związanych z utrzymaniem i obsługą konta Użytkownika.

Natomiast Dane osobowe Użytkowników nie będących Użytkownikami są gromadzone przez Operatora w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz sugestie Użytkowników.

2. Administrator przetwarza takie Dane osobowe Użytkowników jak: imię i nazwisko, adres kontaktowy oraz adres dostarczenia Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika, lecz jest niezbędne do założenia konta Użytkownika oraz złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki Towaru. Założenie przez Użytkownika konta w Sklepie służy wyłącznie ułatwieniu dokonywania zakupów w Sklepie. Zakupów w Sklepie dokonywać można bez rejestracji i logowania konta Klienta poprzez złożenie zamówienia telefonicznie lub drogą mailową.

4. Administrator  Danych kontaktuje się z Użytkownikiem drogą telefoniczną lub mailową.

 

 

3. Pliki cookies oraz dane eksploatacyjne


1. Sklep korzysta z technologii plików Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

2. Sklep wykorzystuje pliki Cookies, m.in. do celów:

  - identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

 - zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia oraz danych logowania do Sklepu;

 - zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 - utrzymywania po zalogowaniu sesji Użytkownika;

 - optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników;
 - dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika;

 - tworzenia i prowadzenia anonimowych statystyk oraz badania potrzeb Użytkowników z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Danych.

4. Przy pomocy plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe Użytkowników. Również nie służą one do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Danych reklamodawców i partnerów. Wówczas podlegają one ich własnej polityce Prywatności.

6. Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają i akceptują zapisywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu.

8. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

9. Administrator Danych zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 

4. Prawo dostępu do treści swoich danych, kontroli oraz ich poprawiania

 

1. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do treści podanych Danych Osobowych oraz prawo ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

2. Użytkownik może zmienić swoje dane logując się na swoje konto.

3. W przypadku Użytkowników dokonujących zakupu w Sklepie bez logowania oraz Użytkowników nie będących Klientami zmiana danych odbywa się za pomocą: zgłoszenia listem poleconym na adres Administratora Danych lub zgłoszenia mailowego na adres: sklep@pakrol.pl .

4. W celu usunięcia konta Użytkownika należy: wysłać zgłoszenie listem poleconym adres Administratora Danych lub za pośrednictwem emaila na adres: sklep@pakrol.pl .

5. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Użytkownika znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

6. Dane Osobowe wykorzystywane są m.in. w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Użytkownika.

7. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 

 

5.      Przechowywanie i ochrona danych

 

1. Dostęp do Danych Osobowych zbieranych przez Administratora Danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Sprzedającego (z zastrzeżeniem zawartym w Pkt. 4, ppkt. 6 i 7 niniejszej polityki Prywatności).

2. Wszyscy pracownicy, o których mowa w Rozdz. 5 Pkt. 1 zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zebranych Danych Osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą (z zastrzeżeniem zawartym w Pkt. 4, ppkt. 6 i 7 niniejszej polityki Prywatności).

4. Administrator Danych dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.

5. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa.

6. Użytkownik powinien w należyty sposób chronić login oraz hasło, potrzebne do zalogowania w Sklepie, przed dostępem do nich przez osoby trzecie.

7. Użytkownik w przypadku nie zachowania należytej staranności a w sytuacji, gdy login i hasło zostały wykorzystane przez osobę trzecią, do działań naruszających wolę i życzenie Użytkownika, lub na szkodę Sklepu, ponosi za to odpowiedzialność. Użytkownik powinien niezwłocznie po otrzymaniu informacji o uzyskaniu przez osobę trzecią jego login i hasła, poinformować o tym Administratora Danych.

8. W ramach Sklepu mogą pojawiać się czasowo linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki Prywatności, z którymi Użytkownik może w każdej chwili się zapoznać w celu powzięcia informacji o działaniu wspomnianych stron internetowych. Administrator Danych nie jest w żaden sposób związany z informacjami zawartymi w Politykach Prywatności, znajdujących się na innych stronach internetowych, a które czasowo znalazły się na stronie internetowej Administratora Danych.  W sytuacjach spornych, wynikających z Polityk Prywatności innych stron internetowych Administrator zaleca niezwłoczny kontakt z podmiotami obsługującymi te strony internetowe.

 

 

6. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Pytania oraz zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki Prywatności Sklepu prosimy kierować na adres: sklep@pakrol.pl lub telefoniczne pod nr telefonu: 22 798 03 50 .

3. Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności Sklepu.

Sprzedający  zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w Polityce Prywatności. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2014 r.

Sklep wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).